Banner

REKLAM ÜNİTELERİNİN YAPIM ,ONARIM VE KİRA KARŞILIĞI İŞLETİLMESİ İHALESİ

İLAN

IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Iğdır Belediyesi sınırları içerisinde. Mevcut 12 adet Minibüs durağı (24 adet ikili reklam Üniteli cam durak), 88 adet Işıklı bilboard, 28 Adet Işıklı CLP ve 2 Adet Işıklı Megalight ile İlave edilecek Reklam Materyalleri 8 Adet Işıklı Reklam Alanlı Otobüs Durağı,1 Adet Işıklı Megalight  12 Adet  Işıklı Billborad, 40 Adet reklam alansız Otobüs Durağı (Sac elektrostatik Boyalı) olmak üzere dağılım ve adetlerce yapım, yenileme, montaj, bakım ve onarımı karşılığında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) Usulü ile işletme hakkının 10 (on) yıl müddetle kiraya verilmesi işidir.

2- Teklifler; idare tarafından belirlenen KDV hariç olmak üzere 10 (on ) yıllık,  yıllık kira bedeli üzerinden 100.000,00 (Yüzbin) TL’nin altında olmamak üzere verilecektir.  Geçici teminat bedeli ise 10 (on) yıllık tahmini işletme kira ve yatırım maliyeti muhammen bedeli üzerinden  %3 (yüzde üç) oranında 30.000,00 (otuzbin) TL’ dir

 1. - Toplam kira bedeli üzerinden Damga Vergisi hesaplanarak peşin olarak yatırılacaktır.

4- İhale 26/12/2019 Perşembe günü saat 10.00’da Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

5- İhale ile ilgili şartname ve ekleri, ihaleye iştirak edilmesi halinde Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünden 1.000,00 (Bin)TL karşılığında temin edilebilir.

6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

6.1   İkametgâh veya istekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara esas olmak üzere adres beyanı,

6.2   Gerçek kişi olması halinde, T.C. Kimlik numarasını içeren tasdikli nüfus cüzdan sureti veya nüfus cüzdan fotokopisi,

6.3   Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya. Meslek Odası belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

 1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

a) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

b) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

 1.  Geçici teminat olarak belirtilen bedeli banka hesabına yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun  

26.cı maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi,

6.7   2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge,

 1.  Iğdır Belediyesine, Vergi Dairesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim borcu olmadığına dair ihale tarihindeki ay

 içerisinde alınmış belge,

 1. Iğdır  ilinde irtibat bürosu açacağına ilişkin taahhütname vermek,
 2. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
 3. İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslını ibraz edeceklerdir.

 7- İhaleye katılacak olan isteklilerin 5.maddede istenilen belgeleri 26/12/2019 Perşembe günü (ihale günü) saat:10.00’a kadar kapalı bir zarf içerisinde sıra numaralı alındılar karşılığında İhale komisyon başkanlığına (encümen) teslim etmeleri gerekmektedir.

8-  İstekliler 26.12.2019 Perşembe günü (ihale günü) saat:10.00’a kadar komisyon başkanlığına (Encümen) ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.  Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

9-  Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilemez, bundan dolayı idare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu tutulamaz.

10-  Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

11- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, kiralama idari ve teknik şartnamelerin hükümleri geçerlidir.

 

Bilgi İçin                :

Iğdır Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü                                                                                    İLAN OLUNUR

Bağlar Mah.- IĞDIR

Telefon : 0476 227 65 53 Faks 04762273744  www.igdir.bel.tr       


PDF Dosyasına Bakınız

 • Iğdır Belediyesi

  Bağlar Mahallesi. Atatürk Caddesi. No.1

  0476 227 6553-54

  bilgiedinme@igdir.bel.tr

 • Sosyal Medya

 • Bizi Takip Edin

  • twitter facebook